Zájmové území Hardu označované jako Haarberg se nachází v intravilánu města v blízkosti rozhledny Hard a vytváří přirozenou spojnici mezi centrem města a sídlištní zástavbou Michal. Jedná se o prostor městského lesa, kde ovšem chyběly výchovné zásahy a spontánně se rozšířily nálety dřevin. Les je tvořen pouze stromovým patrem, které je druhotně chudé a tmavé. Jedná se o převážně monokulturní les z javorů s menším zastoupením dubu, břízy, modřínu, jívy, lípy a jasanu.

Řešené území je koncipováno jako lesopark sídelního charakteru s podílem ploch bezlesí. Stávající porost byl rozrušen plošným kácením a vytvořením bezlesí podél centrální pěšiny a horizontálního zlomu obnažující skalnatý útvar na východním okraji. Cestní síť je tvořená dvěma komunikačními směry – od hřbitova a od rozhledny, jejichž povrch je z mechanicky zpevněného kameniva a terén je místy zmírněn schodištěm. Došlo k eliminaci stávajících terénních nerovností a byly provedeny výsadby stromů i keřových skupin. Cílem je v delším časovém horizontu přetvořit tento porost na stabilní acidofilní doubravy s prvky skalní javorové lipiny.

REKLAMA

Na konci roku 2015 byla na tento projekt „Regenerace území pod rozhlednou Hard“ podána žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí, 15. výzvy - Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Dotace byla na tento projekt schválena. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála společnost KHL-EKO, a. s.

Fyzická realizace projektu byla dokončena dle harmonogramu na konci června 2017. Nyní bude v rámci projektu po dobu tří let prováděna následná péče nově vysázených dřevin a keřů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

REKLAMA